Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 21b/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  05 tháng 03 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013

                                                                                                     

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 03/2013:

- Tổ chức cho HS tham gia Hội thi Văn - Toán tuổi thơ, Tiếng Anh cấp huyện;

- Tham gia thi giải toán trên mạng internet cấp huyện năm học 2012-2013;

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3;

- Kiểm tra giữa kỳ.

    

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/03

- Tổ chức tập huấn về giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải  đảo cho cán bộ, giáo viên trong trường.

Chuyên môn

04/03

- Họp giao ban tuần.

Đ/c hiệu trưởng

- Đón đoàn thực tập đợt 1, triển khai kế hoạch thực tập.

BGH

05/03

- Đón đoàn trung tâm y tế huyện Đông Triều về kiểm tra công tác y tế trường học năm 2013.

BGH + Ytế

6-7/3

- Tổ chức cho học sinh tham gia hội thi Văn – Toán tuổi thơ, tiếng Anh cấp huyện, năm học 2012 – 2013.

Chuyên môn

8/3

- Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Công đoàn + BGH

9/3

- Họp Hội đồng sư phạm nhà trường tháng 3; Triển khai kế hoạch tháng.

Đ/c hiệu trưởng

11/3

- Họp giao ban tuần.

Đ/c hiệu trưởng

12/3

- Tổ chức chấm lớp học thân thiện

Ban giám khảo

13/3-15/3

- Kiểm toàn diện 02 giáo viên.

Ban thanh tra CM

15/3

- Họp đoàn thực tập tổng kết đợt thực tập thứ nhất.

Đ/c hiệu trưởng

- Tổ chức chấm đồ dùng dạy học

Ban giám khảo

16-17/3

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi toán qua mạng internet cấp huyện năm học 2012-2013

Chuyên môn

18/3

- Tham gia tiếng hát CBGV-NV Ngành GD Đông Triều cấp cụm tại hội trường UBND xã Hoàng Quế.

Công đoàn + BGH

- Đón đoàn thực tập đợt 2

BGH

19/3

- Giao ban tuần

Đ/c hiệu trưởng

20/3

- Chỉ đạo công tác thực tập tại trường. Dự tiết mẫu

BCĐ thực tập

21/3

- Dự giờ giáo sinh thống nhất phương pháp đánh giá

BCĐ thực tập

22/3

Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí giáo viên

Ban thanh tra CM

23/3

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

BGH+ Tổ CM

25/3

- Giao ban tuần

Đ/c hiệu trưởng

26/3

Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3

BGH+Đoàn - Đội

29/3

- Kiểm tra giữa kỳ cấp tiểu học năm học 2012 – 2013.

Chuyên môn

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng