Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 22/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  04 tháng 03 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2014

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 03/2014:

- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3;

- Kiểm tra giữa kỳ II.

- Tổ chức cho HS tham gia Hội thi Văn - Toán tuổi thơ, Tiếng Anh cấp huyện;

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3;

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03/03

- Họp giao ban tuần.

Đ/c Vân

4-5/03

- Tổ chức cho học sinh tham gia giải Điền kinh cấp huyện năm học 2013-2014

BGH+ GV thể dục

05/03

- Đón đoàn kiểm tra của huyện về chấn chỉnh dạy thêm học thêm

BGH

06/3

Tổ chức kiểm tra trình độ ứng dụng CNTT của GV trường

BGH+ tổ CNTT

7/3

- Tổ chức toạ đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Công đoàn + BGH

8/3

- Họp Hội đồng sư phạm nhà trường tháng 3; Triển khai kế hoạch tháng.

Đ/c Vân

10/3

- Họp giao ban tuần.

Đ/c Vân

11/3-14/3

- Kiểm toàn diện 02 giáo viên.

Ban thanh tra CM

17/3

- Giao ban tuần

Đ/c Vân

18/3

Tổ chức kết nạp đội

Đ/c Khanh-TPT

22/3

Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí giáo viên

Ban thanh tra CM

20/3

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

BGH+ Tổ CM

20-21/3

- Tổ chức cho học sinh tham gia hội thi Văn – Toán tuổi thơ cấp Tiểu học năm học 2012 – 2013.

Chuyên môn

24/3

- Giao ban tuần

Đ/c Vân

- Kiểm tra giữa kỳ II cấp tiểu học năm học 2013 – 2014.

Chuyên môn

26/3

Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3

BGH+Đoàn - Đội

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Vân