Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG 

Số: 33/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Đông Triều, ngày  03 tháng 04 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2014

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 04/2014:

-  Chấm GPST cấp trường.

- Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học

Lịch cụ thể 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/04

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

Chuyên môn

01/04-05/4

- Kiểm tra toàn diện  02 đồng chí giáo viên.

BGH + TT CM

04/4

- Tham dự tập huấn  tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và ngày Hội vệ sinh trường học, năm học 2013-2014

TPT, Nhân viên Y tế

- Họp Hội đồng sư phạm nhà trường tháng 4; Triển khai kế hoạch tháng.

Đ/c Vân

7/4

- Họp giao ban tuần.

Đ/c Vân

9/4

- Nghỉ ngày lễ 10/3 (âm lịch)

BGH

14/4

- Tham gia hội thảo vệ sinh an toàn thực phẩm

BGH

14-15/4

- Chấm GPST cấp trường.

BGH

15-17/4

- Kiểm tra toàn diện  03 đồng chí giáo viên.

BGH + TT CM

19/4

- Họp giao ban tuần.

Đ/c Vân

26/4

- Học bù ngày 02/5/2014

Đ/c Vân

29/4

- Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học

BGH+ các đoàn thể

30/4

- Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5

BGH

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)  

 

 

Hoàng Thị Vân