Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2015

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  16a  /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Đông Triều, ngày  03 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

                                                   CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2015                                                                                                    

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2015:

- Dạy học theo đúng chương trình thời khóa biểu

- Tổ chức các hoạt động chào mừng lễ Đón nhận huyện nông thôn mới; Lễ công bố Nghị quyết của Ban thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Đông Triều va 06 phường thuộc thị xã.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/04

- Giao ban công tác tháng 4/2015 tại Phòng Giáo dục.

Hiệu trưởng

03/4

- Hoàn thành cuộc thi Tuổi trẻ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

TPT+ĐTN

06/4

Hoàn thành cuộc thi "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ IV

TPT+GV mĩ thuật

- Tham dự hội nghị sơ kết mô hình VNEN, thí điểm dạy học TV1 CNGD 2014-2015 cấp huyện

Hiệu trưởng

07/4

- Đón đoàn kiểm tra trường chuẩn Quốc qia của thị ủy Đông Triều.

BGH

18/4

- Tham gia Ngày hội đọc sách khu vực V

Toàn trường

22/4

- Rà soát công tác tự đánh gía trường Tiểu học

CT Hội đồng tự ĐG và các nhóm trưởng

24/4

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường.

TPT+ Y tế

Tham dự Hội nghị sơ kết thực hiện thông tư 30/2014-TT-BGDĐT; Thí điểm dạy học TV1-CNGD của Sở giáo dục.

Hiệu trưởng

28/4-3/5

Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương; - Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5

Toàn trường

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga