Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG 

Số:   /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đông Triều, ngày  03  tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 10/2014:

   - Tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức – lao động – Tổng hợp thi đua nộp PGD;

   - Tổ chức đại hội liên đội năm học 2014-2015.

   - Tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam  20/10

                                                                       Lịch cụ thể                        

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

04/10

- Tham dự Hội nghị tập huấn công tác thanh tra năm học 2014-2015

BGH+ Tổ trưởng CN

06-10/10

- Tham dự lớp bồi dưỡng CNTT đợt 7

05 giáo viên

08/10

- Tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức – lao động.

BGH

10/10

- Tham dự Ngày hội vệ sinh trường học tại trường THCS Hưng Đạo

Hiệu trưởng + Vũ Hà

14/10

- Tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học tại Sở Giáo dục

Hiệu trưởng

15/10

- Đại hội Liên đội năm học 2013-2014

Đội thiếu niên nhi đồng

- Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

Hiệu trưởng

16/10

- Tập huấn nâng cao năng lực đánh giá học sinh Tiểu học.

 Toàn thể CB, GV

- Họp Hội đồng

 

20/10

- Tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam  20/10

Công đoàn + BGH

- Kiểm tra sổ chủ nhiệm

BGH

20-24/10

- Tham dự lớp bồi dưỡng CNTT đợt 10

09 giáo viên

25/10

- Tập huấn sử dụng Phòng học thông minh

Đ/c Ngọc

27-28/10

- Tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh

 Y tế

29/10

- Dự kiểm tra công tác PCGD năm 2013 tại cụm 5

BGH

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga