Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  04  tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2013

                                                                                                     

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2013:

- Tổ chức dạy thao giảng các tiết học của các tổ khối chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Đón đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; việc thực hiện thu, chi đầu năm; việc thực hiện chấn chỉnh dạy thêm, học thêm.

- Tổ chức kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

    

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-19/11

- Tiếp tục Tổ chức thao giảng chào mừng 20/11

BGH+ Tổ CM+ GV

05/11

- Dự Họp giao  ban Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Đ/c Bằng

8/11

- Họp Hội đồng sư phạm

Đ/c Bằng

06- 17/11

- Tiếp tục KT hồ sơ giáo viên, học sinh, tổ CM, các bộ phận khác của nhà trường theo KH cũng như đột xuất của các tổ và BGH.

BGH

09/11

- Đón đoàn kiểm tra PGD về kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; việc thực hiện thu, chi đầu năm; việc thực hiện chấn chỉnh dạy thêm, học thêm tại trường Th Hoàng Quế.

BGH + các bộ phận có

liên quan

11 – 31/11

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên, kiểm tra đột xuất 03 giáo viên trở lên.

BGH + Tổ CM

12-14/11

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên giỏi cấp trường

BGH

18-19/11

- Chúc mừng Phòng Giáo dục, thăm các lãnh đạo Ngành giáo dục đã nghỉ hưu.

BGH + Đoàn TN+ TPT

20/11

- Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH

21-22/11

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

BGH + Tổ CM

23/11

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

BGH+ Tổ CM

25/11

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên giỏi cấp huyện.

BGH

29/11

- Họp Ban thi đua nhà trường

Ban thi đua nhà trường

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng