Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  03  tháng 06 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 6/2012:

- Tổ chức cho học sinh giỏi năm học 2011-2012 đi thăm quan tại Hà Nội.

- Họp hội đồng giao ban công tác tháng 6;

- Tổ chức bồi dưỡng CNTT cho cán bộ giáo viên         

- Tham gia thi Hội thi tin học trẻ huyện Đông Triều năm 2012;

- Tham gia Hội trại Thiếu nhi Đông Triều chào hè năm 2012;

    

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

3/6

- Tổ chức cho học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2011-2012 đi thăm quan tại Hà Nội.

BGH+ Phụ huynh

6/6

- Họp hội đồng tháng 6

Hiệu trưởng

13-15/6

- Tổ chức bồi dưỡng CNTT cho cán bộ giáo viên                                                                   

 

Chuyên môn

19/6

- Tham gia thi Hội thi tin học trẻ huyện Đông Triều năm 2012

Chuyên môn

20/6

- Tham gia Hội trại Thiếu nhi Đông Triều chào hè năm 2012

Đoàn đội

22-30/6

- Giáo viên tự bồi dưỡng CNTT theo nhóm

BGH+GV

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bằng