Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 70a-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

               Đông Triều, ngày  04  tháng 9 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2013

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2013:

   - Tổ chức khai giảng năm học mới 2013- 2014 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;

   - Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2013-2014 ;

   - Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động.

 

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

3-4/9

- Tập duyệt chuẩn bị cho khai giảng

Đoàn- Đội

5/9

- Khai giảng năm học mới 2013 – 2014

 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- BGH, Bộ phận VP

- Giáo viên, Học sinh

6/9

- Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm

BGH +Tổ chuyên môn

7/9

- Họp các chi hội trưởng các lớp. Kiện toàn Ban liên lạc Hội cha mẹ học sinh

- BGH, Chi hội trưởng các lớp.

- Họp phụ huynh học sinh toàn trường

- BGH, GVCN, phụ huynh học sinh.

9/9

- Họp giao ban tuần

Đ/c hiệu trưởng

14/9

- Họp Hội đồng sư phạm

Đ/c Bằng

16/9

- Họp giao ban tuần

Đ/c hiệu trưởng

18/9

- Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh

BGH+Đoàn+Đội

16-20/9

- Duyệt kế hoạch năm học 2013- 2014

BGH

21/9

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn

CM+Tổ trưởng

23/9

- Họp giao ban tuần

Đ/c hiệu trưởng

27/9

Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức, lao động.

BGH

30/9

- Họp giao ban tuần

- Họp thi đua tháng 9

Đ/c hiệu trưởng

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng