Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  /TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

               Đông Triều, ngày  04  tháng 9 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 9/2014:

   - Tổ chức khai giảng năm học mới 2014- 2015 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;

   - Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2014-2015 ;

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-02/9

Nghỉ Quốc khánh

Toàn trường

03-04/9

- Tập duyệt chuẩn bị cho khai giảng

Đoàn- Đội

5/9

- Khai giảng năm học mới 2013 – 2014

 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- BGH, Bộ phận VP

- Giáo viên, Học sinh

06/9

 

- Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm

BGH +Tổ chuyên môn

08/9

- Tổ chức Tết Trung thu cho học sinh

BGH+Đoàn+Đội

18/9

- Họp Hội đồng sư phạm

Hiệu trưởng

- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn

CM+Tổ trưởng

23/9

- Dự giờ thống nhất phương pháp

Tổ chuyên môn

25/9

- Dự giờ thống nhất phương pháp

Tổ chuyên môn

26/9

- Duyệt kế hoạch năm học 2013- 2014

BGH

27/9

- Họp các chi hội trưởng các lớp. Kiện toàn Ban liên lạc Hội cha mẹ học sinh

- BGH, Chi hội trưởng các lớp.

28/9

- Họp phụ huynh học sinh toàn trường

- BGH, GVCN, phụ huynh học sinh.

29/9

- Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng

Hiệu trưởng

29/9-03/10

- Tham dự lớp bồi dưỡng CNTT đợt 6

06 giáo viên

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Vũ Quế Nga