Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016-2017

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016-2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đơn vị : Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH

NĂM HỌC 2016-2017

Đơn vị tính: Đồng

STT

Nội dung

        Số tiền/1 tiết

            (Đồng)

Số tiền/tháng

(Đồng)

A

Bảo hiểm y tế

Theo công thức 4,5% x 1.210.000 x 12 tháng x 70% 

38.115

B

Các khoản thu phục vụ học sinh theo thỏa thuận, tự nguyện

1

Học tin học

3.000

24.000

2

Học kỹ năng sống

14.000

56.000

3

Trông giữ xe đạp

 

10.000

4

Nước uống

 

8.000

5

Chăm sóc bán trú

 

100.000

6

Ăn

12000đồng/bữa/ngày

Theo số ngày ăn thực tế

7

Chất đốt

1000/ngày ăn

Theo số ngày ăn thực tế

8

CSVC lớp bán trú

 

400.000/năm học

 

Nơi nhận:                                          

- Trang thông tin điện tử trường;

- Các tổ (t/h);

- Lưu: VT.

 

Hồng Thái Đông, ngày 19 tháng 9 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga