Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI
NĂM 2017

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

ĐV tính: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán đ­ược giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

0

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số đư­ợc để lại chi theo chế độ

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

4.407.000.000

 

I

Loại 490, khoản 492

4.407.000.000

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

3.674.157.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

607.843.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

110.000.000

 

4

  Chi khác

15.000.000

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

 

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Vũ Quế Nga