Xuất bản thông tin

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2013

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2013
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)


 

                ĐVT: đồng
Stt Chỉ tiêu Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu báo cáo quyết toán
A Quyết toán thu    
B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 3.716.520.000 3.716.520.000
1 Loại 490, khoản 492    
  Mục 6000 1.495.339.333 1.495.339.333
  Mục 6050 76.950.000 76.950.000
  Mục 6100 1.140.078.677 1.140.078.677
  Mục 6200 15.503.000 15.503.000
  Mục 6300 369.612.179 369.612.179
  Mục 6500 50.708.469 50.708.469
  Mục 6550 132.744.500 132.744.500
  Mục 6600 17.945.642 17.945.642
  Mục 6700 22.320.000 22.320.000
  Mục 6900 147.150.000 147.150.000
  Mục 7000 188.521.400 188.521.400
  Mục 9050 50.000.000 50.000.000
  Mục 7750 9.646.800 9.646.800
C Quyết toán chi nguồn khác    
1 XHH 107.675.000 107.675.000
                       Ngày 16 tháng 01 năm 2014
    HIỆU TRƯỞNG 
       
    (Đã ký)  
       
       
    Vũ Quế Nga