Xuất bản thông tin

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
 

Số:  15/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày  02 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016

 

   Thực hiện chương trình công tác tháng 2, trường Tiểu học Hồng Thái Đông phân công lịch trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:

 

STT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

03/02/2015 (25/chạp/Ất Mùi)

 Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

 

2

04/2 (26/12)

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

 

3

05/2 (27/12)

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

 

4

06/2 (28/12)

Lương Thị Thơ

Nhân viên

 

5

07/2 (29/12)

Nguyễn Thị Thu

CTCĐ

 

6

08/2 (01/01)

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

 

7

09/2 (02/01)

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

 

8

10/2 (03/01)

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

 

9

11/2 (04/01)

Nguyễn Thị Kim Oanh

TT tổ 4+5

 

10

12/2 (05/01)

Phạm Thị Thu Hà

TT tổ 2+3

 

11

13/2 (06/01)

Hà Thị Thu Hương

TT tổ 1+2

 

12

14/2 (07/01)

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

 

13

15/2 (08/01)

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

 

14

16/2 (09/01)

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

 

15

17/2 (10/01)

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

 

16

18/02 (11/01)

Lương Thị Thơ

Nhân viên

 

 

 Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết đề nghị các đồng chí CB, GV, NV hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch phân công trên.

Nhà trường trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:                                                                                                  

  - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga