Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  34 /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Đông Triều, ngày 04  tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2016

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2016:

- Tham gia các Hội thi do Phòng giáo dục thị xã tổ chức

- Tập trung chất lượng học kỳ II

- Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu cho năm học 2016-2017

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/ Người thực hiện

01-02/4

- Tham gia giao lưu Olympic Tiếng Anh do Phòng giáo dục thị xã tổ chức tại Tiểu học Vĩnh Khê.

Đ/c Dịu + GV Tiếng Anh

05/4

-Tham dự Hội nghi giao ban công tác tháng

Hiệu trưởng

08/4

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận CSTĐ cơ sở

Hội đồng thi đua

09/4

- Hoàn thành đăng ký SGK, ấn phẩm cho năm học 2016-2017.

Đ/c Anh Thu

15/4

-Dự lễ phát động "Tháng hành động vì ATTP"

Đ/c Anh Thu

- Hoàn thành thao giảng

Tổ 1

16-18/4

- Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

Toàn trường

19/4

- Hoàn thành thu gom giấy vụn, kế hoạch nộp

TPT Đội

23/4

- Tổ chức ngày hội đọc sách lần thứ 3

Đ/c Dịu

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

  - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Trang web trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga