Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 53b /TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

               Đông Triều, ngày  04  tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 8/2015:

 

  • Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016
  • Chuẩn bị CSVC, ổn định nề nếp cho năm học mới
  • Tham gia và tổ chức bồi dưỡng hè cho CB, GV, NV
  • Thực hiện đúng chương trình thời khóa biểu tuần 1,2.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/8

Họp hội đồng phân công nhiệm vụ

Hiệu trưởng

03-04/8

Tham gia bồi dưỡng hè do Phòng GD&ĐT tổ chức

Toàn thể CB, GV

05-10/8

Tổ chức bồi dưỡng hè cho CB, GV của trường

Đ/c Dịu+ Anh Thu

11-14/8

Làm kiểm định trực tuyến

Đ/c Dịu

15/8

Tựu trường

Toàn trường

17-21/8

Thực hiện tuần làm quen lớp 1, các lớp lao động, dọn vệ sinh trường lớp, nhận công trình măng non

GVCN các lớp

24-28/8

- Thực hiện chương trình tuần 1

Toàn trường

26/8

- Tham gia giải bóng đá TNNĐ khu vực 4

Đ/c Dịu + Bình

29/8

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 của Phòng GD&ĐT

Hiệu trưởng+ CT Công đoàn, TTCM+ TPT đội

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga