Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 77c  /TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  Đông Triều, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 9/2016:

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016- 2017 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;

- Ổn định các hoạt động đầu năm học

- Xây dựng kế hoạch năm học duyệt Phòng GD&ĐT

- Tham dự Hội nghị tập huấn giáo viên Tiếng Anh

- Tham dự ngày hội Stem tại công viên nước Hà Lan

- Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/9

Nghỉ Quốc khánh

Toàn trường

03-04/9

- Lao động vệ sinh

Đ/c Anh Thu

05/9

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

BGH, Bộ phận VP

Giáo viên, Học sinh

06/9

- Thực hiện chương trình tuần 1

Toàn trường

10/9

- Tham gia tập huấn Tiếng Anh tại Vĩnh Khê

PHT+ GV Tiếng Anh

12/9

- Tham gia Hội nghị giao ban công tác tháng

Hiệu trưởng

17/9

- Họp hội đồng

Toàn thể CB, GV, NV

18/9

- Dự ngày hội Stem

Hiệu trưởng

21/9

- Tham gia tập huấn vệ sinh ATTP + Office 365

Hiệu phó, CNTT, Đ/c Hà

23/9

- Dự giờ thống nhất phương pháp

Các tổ CM

30/9

- Hội nghị CB - GV - LĐ cấp tổ

Các tổ trưởng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

  - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Trang web trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga