Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2016

THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2016


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
 

 

 

 

Số: 140/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2016

 

 
   

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 01/2016, trường Tiểu học Hồng Thái Đông phân công lịch trực Tết dương lịch năm 2016 như sau:

 

STT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

01/01/2016

(Thứ 6)

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

 

Nguyễn Thị Ngọc

Hành chính

 

2

02/01/2016

(Thứ7)

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

 

Phạm Thị Thúy

Hành chính

 

3

03/01/2016

(Chủ nhật)

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

 

Vũ Thị Hà

Y tế

 

 

    Trong các ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2016 có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết đề nghị các đồng chí CB, GV, NV liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch phân công trên.

     Nhà trường trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

  - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Trang web trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga