PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 05 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019


STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp1

Lớp2

Lớp3

Lớp4

Lớp5

I

Điều kiện tuyển sinh

Học sinh sinh năm 2012, học sinh thường trú tại 5 thôn của xã Hồng Thái Đông

HS hoàn thành chương trình lớp 1

HS hoàn thành chương trình lớp 2

HS hoàn thành chương trình lớp 3

HS hoàn thành chương trình lớp 4

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

Chương trình của BGD&ĐT

 

Chương trình của BGD&ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Gia đình kết hợp với nhà trường hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

Học sinh được tham gia vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp: Thể dục, múa hát tập thể, văn nghệ, các hoạt động theo chủ điểm từng tháng và các hoạt động do cấp trên chỉ đạo tổ chức.

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Phẩm chất: 232/232 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 232/232

 

Thể lực:

Tốt: 80

Đạt: 42

Phẩm chất: 119/119 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 119/119

 

Thể lực:

Tốt: 80/ 119

Đạt: 39/119

Phẩm chất: 136/136 Đạt

 

HT chương trình lớp học: 136/136

 

Thể lực:

Tốt: 90/136

Đạt: 46/136

Phẩm chất: 113/113   Đạt

 

HT chương trình lớp học:

112/113

 

Thể lực:

Tốt: 75/112

Đạt: 37/112

Phẩm chất: 88/88 Đạt

 

HT chương trình tiểu học: 88/88

 

Thể lực:

Tốt: 65/88

Đạt: 23/88

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

HS có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập

 

 

Hồng Thái Đông, ngày14 tháng 09 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Quế Nga

 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu