Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2015-2016


Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI ĐÔNG

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2015-2016

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

22/21

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

9

-

2

Phòng học bán kiên cố

12

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

04

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

6839

12,3

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

5859

10,5

VI

Tổng diện tích các phòng

 

 

1

Diện tích phòng học (m2)

1074

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

48

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

54

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

 

5

2

Khối lớp 2

 

5

3

Khối lớp 3

 

5

4

Khối lớp 4

 

3

5

Khối lớp 5

 

3

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

30

20 học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

30

1,4 thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

2

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

5

 

5

Thiết bị khác…

20

 

6

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

36

XI

Nhà ăn

110

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho

học sinh bán trú

5 phòng, 270 m2

       164

           1,65

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

2

 

2

 

0,1

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                              

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                                                  Hồng Thái Đông, ngày 16 tháng 09 năm 2015

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                               Vũ Quế Nga

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu