Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 05/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày  06 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 01/2016:

- Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016;

- Họp phụ huynh các lớp;

- Thi giáo viên giỏi cấp trường.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/

Người thực hiện

01-03/1

Nghỉ tết Dương lịch

Toàn trường

04/01

Học chương trình học học kỳ II

Toàn trường

05/01

Tham dự hội nghị trực tuyến do Phòng Giáo dục tổ chức

BGH+CTCĐ+TTCM+TPT Đội

07-08/01

Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2016.

Hiệu trưởng + kế toán

08/01

- Tham dự chuyên đề Tiếng Anh do Phòng Giáo dục tổ chức

Đ/c Dịu + GV Tiếng Anh

09/01

 Sơ kết học kỳ I

Toàn trường

 Họp Ban đại diện CMHS trường, lớp

BGH, GVCN các lớp

11/01

Tham dự Lễ khai mạc HKPĐ lần thứ IX năm 2016

Hiệu trưởng + em Quỳnh Anh 3C

11-23/01

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Đ/c Dịu + Anh Thu

15/01

Tham dự Hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở".

Đ/c Huệ + đội múa

16/01

Tham gia thi Tiếng Anh qua Internet cấp thị xã

 Đ/c Dịu + GV Tiếng Anh

Hoàn thiện cập nhật dữ liệu phần mềm quản lý cán bộ PMIS và hồ sơ cán tộ, viên chức tại Phòng Giáo dục.

Đ/c Ngọc + thúy

18/01

 Nộp sáng kiến kinh nghiệm

Đ/c Dịu

18-30/01

 Thi giảng (2 tiết)

Ban giám khảo

20/01

 Kiểm tra năng lực

Đ/c Anh Thu

23/01

 Hoàn thiện hồ sơ xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Hiệu trưởng + Công đoàn

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga