Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 52/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  02 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2013

                                                                                                     

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 02/2013:

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

   - Tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cup Eximbanhk năm 2013

    

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/02

- Tổ chức tập huấn phương pháp dạy học mới “Bàn tay nặn bột”.

Chuyên môn

04/02

- Họp giao ban tuần

Đ/c Bằng

05/02

- Họp hội đồng sư phạm, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực Tết.

Đ/c Bằng

06/02

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự Hội nghị tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích cao trong năm học 2011-2012 tại UBND xã Hồng Thái Đông.

BGH

06-19/2

- Nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

BGH

17/2

- Tổ chức gặp mặt đầu xuân và tham gia Tết trông cây.

BGH

20-22/2

- Tổ chức cho HS  tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cup Eximbanhk năm 2013 cấp cụm.

Chuyên môn+ GV TD

25/2

- Họp giao ban tuần

Đ/c Bằng

25-26/2

- Hội nghị tập huấn Giáo dục môi trường Biển, hải đảo cấp học Tiểu học.

Chuyên môn

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng