Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  13 /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  08 tháng 02 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2014

                                                                                                     

 

 

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 02/2014:

- Nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

- Tổ chức hội giảng Mừng Đảng, mừng xuân.

   - Tổ chức giải điền kinh cấp trường năm học 2013-2014

- Tổ chức chuyên đề cấp trường.

 

Lịch cụ thể

 

 

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/02-09/02

Nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

BGH

08/2

- Tổ chức gặp mặt đầu xuân và tham gia Tết trông cây.

BGH

10/02

- Họp giao ban tuần

Đ/c Vân

10-25/2

- Tổ hội thao giảng Mừng Đảng, mừng xuân.

BGH+ Tổ CM

14/2

- Họp hội đồng sư phạm

Đ/c Vân

15/2

- Tổ chức thi điền kinh cấp trường năm học 2013-2014

Chuyên môn+ GV TD

17/2

- Họp giao ban tuần

Đ/c Vân

17-21/2

- Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên

BGH+ Tổ CM

21/2

- Tổ chưc cho học sinh tham gia Hội thi chọn học sinh tiểu học nói giỏi tiếng Anh năm học 2013-2014.

Chuyên môn + GV T.Anh

22/2

- Tổ chức chuyên đề cấp trường.

BGH+ Tổ CM

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Thị Vân