Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  04 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2013

                                                                                                     

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 04/2013:

      - Đón đoàn kiểm tra xét duyệt kiểm tra, chấm điểm thi đua trường Tiểu học năm học 2012-2013.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng lớp 5 cuối năm học 2012 – 2013.

-  Chấm đề tài SKKN, GPST cấp trường.

 

 

    

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/04

- Họp giao ban tuần.

Đ/c hiệu trưởng

04/04

- Kiểm tra đột xuất 02 đồng chí giáo viên.

BGH

5/4

- Thu duyệt kết quả thực tập các nhóm

BGH

06/04

- Đón đoàn kiểm tra xét duyệt kiểm tra, chấm điểm thi đua trường Tiểu học năm học 2012-2013

- Họp đoàn thực tập tổng kết đợt thực tập thứ 2.

BGH

8/4

- Họp giao ban tuần.

Đ/c hiệu trưởng

10-12/4

- Chấm đề tài SKKN, GPST cấp trường.

BGH

13/4

- Tổ chức tập huấn phần mềm QLTH trực tuyến cho CB, GV trong trường.

Chuyên môn

15/4

- Họp giao ban tuần.

Đ/c hiệu trưởng

 

- Tổ chức kiểm tra chất lượng lớp 5 cuối năm học 2012 – 2013

 

Chuyên môn

16/4

- Chấm bài và báo cáo điểm kiểm tra chất lượng lớp 5

Chuyên môn

19/4

- Nghỉ ngày lễ 10/3 (âm lịch)

BGH

22/4

- Họp giao ban tuần.

Đ/c hiệu trưởng

29-30/4

Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5

BGH

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

  

 

 

Nguyễn Thị Bằng