Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  18/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Đông Triều, ngày  03  tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2012:

   - Tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức – lao động – Tổng hợp thi đua nộp PGD;

    - Tổ chức thao giảng;

   - Tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện;

   - Tổ chức đại hội liên đội.

    

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1/10

- Giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng và kiểm tra năng lực giáo viên tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ quốc Gia năm 2020.

- Phát động cuộc thi vẽ tranh về ATGT và phòng chống bệnh lao.

Đ/c Huyên GV Tiếng Anh

 

Đ/c Bằng

01 – 31/10

- Giáo viên thao giảng

Giáo viên

3/10

- Tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức – lao động.

BGH

6/10

- Tham dự Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện.

Đ/c Bằng, Đ/c Thu

10 – 31/10

- Kiểm tra toàn diện 06 giáo viên, kiểm tra đột xuất 10 giáo viên trở lên.

BGH + Tổ CM

12/10

- Duyệt sổ chủ nhiệm.

BGH

13/10

- Đại hội Liên đội năm học 2012-2013

Đội thiếu niên nhi đồng

18-20/10

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ viết tin bài tại PGD

Đ/c Thuý

19/10

- Đón đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học cấp Tiểu học .

BGH + Công đoàn

20/10

- Tổ chức tọa đàm ngày 20/10

Công đoàn

27/10

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

BGH + Tổ CM

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG    

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bằng