Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 80 /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Đông Triều, ngày  03  tháng 10 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2013:

   - Tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức – lao động – Tổng hợp thi đua nộp PGD;

    - Tổ chức thao giảng;

   - Tổ chức đại hội Chi đoàn, liên đội.

   - Tổ chức kiểm tra giữa kỳ I năm học 2013-2014.

    

Lịch cụ thể 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 – 31/10

- Giáo viên thao giảng

Giáo viên

8/10

- Tổ chức hội nghị cán bộ - viên chức – lao động.

BGH

5/10

- Sinh hoạt tổ chuyên môn, đăng ký thi đua tổ

Tổ chuyên môn

10 – 31/10

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên, kiểm tra đột xuất 03 giáo viên trở lên.

BGH + Tổ CM

12/10

- Họp Hội đồng sư phạm

Đ/c Bằng

15/10

- Dự kiểm tra công tác PCGD năm 2013 tại cụm 5.

BGH

- Tổ chức Đại hội Chi Đoàn trường nhiệm kỳ 2013-2015

Đoàn TN

16/10

- Duyệt sổ chủ nhiệm.

BGH

19/10

- Đại hội Liên đội năm học 2013-2014

Đội thiếu niên nhi đồng

20/10

- Tổ chức tọa đàm ngày 20/10

Công đoàn

25-26/10

Kiểm tra, chấm và tổng hợp điểm kiểm tra giữa kỳ I cấp Tiểu học năm học 2013 - 2014

Chuyên môn

26/10

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

BGH + Tổ CM

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng