Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:  /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  03  tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2014:

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11;

 - Tổ chức thi văn nghệ;

- Tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

    

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/11

- Tham dự tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo phương pháp  bàn tay nặn bột.

Hiệu phó + Tỏ trưởng CM

01-14/11

- Tiếp tục Tổ chức thao giảng chào mừng 20/11

BGH+ Tổ CM+ GV

05/11

- Họp Hội đồng

Hiệu trưởng

   07/11

- Đón đoàn kiểm tra PGD về kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học.

BGH + các bộ phận có

liên quan

   15/11

Hội giảng cấp trường

BGH + Tổ CM

10-25/11

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên, kiểm tra đột xuất 03 giáo viên trở lên.

BGH + Tổ CM

18/11

- Chúc mừng Phòng Giáo dục, thăm các lãnh đạo Ngành giáo dục đã nghỉ hưu.

BGH + Đoàn TN+ TPT

19/11

 Thi văn nghệ

BHG+ Đoàn TN+Liên đội

20/11

- Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga