Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:   /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  03 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 12/2014:

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015.

- Tổ chức thi giải Toán trên mạng internet cấp trường.                                                                                       

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

 Người thực hiện

01/12

Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và chống phân biệt kì thị

Tổng PT

03/12

Họp hội đồng

Hội đồng SP

05/12

Họp giao ban Hiệu trưởng tại Phòng Giáo dục

Hiệu trưởng

08/12

 Tham dự Hội nghị tập huấn công tác Thi đua khen thưởng

Đ/c Nga + Ngọc

9-10/12

 Kết hợp với Trạm y tế xã tiêm phòng Sởi, Rubella cho học sinh.

Đ/c Vũ Hà

20/12

Tổ chức ngày hội thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hồng Thái Đông năm 2014

Tổng PT

22/12

Kết nạp đội viên

Tổng PT

25/12

Tham dự Hội nghị tập huấn phần mềm PMIS

Đ/c Nga + Ngọc

25-26/12

 Kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015

Toàn trường

27/12

 Tổng vệ sinh toàn trường

 

Thi Violympic toán cấp trường

Đ/c Anh Thu +Ngọc

30/12

Chuyên đề cụm 5 tại Tiểu học Hồng Quế

Đ/c Tâm

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Quế Nga