Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 63a/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  02  tháng 03 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 3/2012:

- Thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2011-2012 lớp 5;

     - Tổ chức tọa đàm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hoạt động thiếu nhi vui khỏe chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3;

- Họp hội đồng giao ban công tác tháng 3;

- Chỉ đạo công tác thực tập;

     - Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện;

- Thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2011 – 2012;

     - Tham gia giao lưu Toán – Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện.

    

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/3

- Tham gia thi giải toán qua mạng Internet cấp huyện năm học 2011 – 2012 Lớp 5.

Chuyên môn

6/3

- Đoàn TN trường và đoàn thực tập đợt 1 lao động đài tưởng niệm đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của xã.

Đoàn TN+đoàn giáo sinh

8/3

- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

BGH+Công Đoàn

9/3

- Họp hội đồng tháng 3

Hiệu trưởng

10/3

- Họp ban chỉ đạo thực tập, tổng kết thực tập đợt 1.

Ban chỉ đạo thực tập

- Tham gia thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện;

Chuyên môn

12/3

- Gặp mặt giáo sinh đoàn thực tập và triển khai kế haọch thực tập đợt 2.

Ban chỉ đạo thực tập

13/3-14/3

- Kiểm tra toàn diện 04 đồng chí giáo viên

BGH

15/3

- Thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2011 – 2012;

Chuyên môn

16/3

- Tổ chức chấm đồ dùng dạy học

Chuyên môn

17/3

- Tham gia giao lưu Toán - Tiếng Việt tuổi thơ cấp huyện.

Chuyên môn

 

- Tổ chức bồi dưỡng bài giảng Elearing.

Ban CNTT

23/3

-   - Tổ chức chấm trang trí  lớp.

Chuyên môn

25/3

- - Đoàn TN trường và đoàn giáo sinh thực tập đợt 2 chăm sóc di tích lịch sử Giếng làng Yên Dưỡng và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ của xã.

Đoàn TN + đoàn giáo sinh

26/3

Tổ chức hoạt động thiếu nhi vui khỏe chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

Đoàn TN

Kiểm tra phòng thư viện, thiết bị.

BGH

28/3

- Tổ chức thi giao lưu lịch sử cấp trường.

Chuyên môn

30/3

- Họp ban chỉ đạo thực tập, tổng kết thực tập đợt 2.

Ban chỉ đạo thực tập

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bằng