Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: /TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  03  tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013

                                                                                                     

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 5/2013:

- Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2012-2013;

- Tổ chức thi mổ lợn nhân đạo;

     - Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ;

     - Tham gia hội Thi Tin học trẻ và Họa mi vàng cấp huyện năm 2013.

  - Họp phụ huynh, tổng kết lớp;

  - Tổng kết năm học 2012- 2013, đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn II.         

    

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

4/5

- Họp hội đồng tháng 5

Hiệu trưởng

6-8/5

- Kiểm tra các môn trường ra đề

Chuyên môn

8/5

- Tổ chức thi mổ lợn nhân đạo

BGH+ CTĐ + Đoàn đội

9-10/5

- Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2012 – 2013.

Chuyên môn

11-12/5

- Chấm thi và tập hợp điểm thi.

Chuyên môn

12/5

- Họp tổ bình xét thi đua

Tổ chuyên môn

-  - Họp ban thi đua nhà trường.

Ban thi đua

13/5

- Họp BGH, thư ký hội đồng, phụ trách CNTT hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm.

Chủ tịch hội đồng thi đua

14/5

- Họp đánh giá ban giám hiệu

Công đoàn

17/5

- Sơ kết tổ

Tổ chuyên môn

17-18/5

- Kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ các lớp

BGH

20/5

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đoàn + Đội

20-25

 - Tổ chức cho học sinh tham gia hội Thi Tin học trẻ cấp huyện lần thứ III năm 2013.

Chuyên môn

21/5

- Họp BCH hội cha mẹ học sinh

BGH

- Họp chi hội trưởng phụ huynh các lớp

BGH

27/5

Tổ chưc cho học sinh tham gia Hội thi Họa mi vàng cấp huyện năm 2013

Chuyên môn

 - Họp phụ huynh, tổng kết lớp.

GV chủ nhiệm + chi hội trưởng PH lớp

- Tổ chức lao động vệ sinh trường, lớp, tổng kết lớp.

BGH

28/5

- Tổng kết năm học 2012-2013

BGH

29/5

- Duyệt học bạ

BGH

Bàn giao thiết bị dạy học, SGK về thư viện

GVCN+phụ trách thiết bị

30/5

- Bàn giao học sinh lớp 5 cho trường THCS.

BGH

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng