Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 44/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  05  tháng 05 năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

                                                                                                     

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 5/2014:

- Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2013-2014;

     - Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ;

     - Tham gia ngày hội CNTT lần thứ 4 năm 2014.

  - Họp phụ huynh, tổng kết lớp;

  - Tổng kết năm học 2013 2014.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

1-4/5

- Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5

BGH

6-8/5

- Kiểm tra các môn trường ra đề

Chuyên môn

8/5

- Họp hội đồng tháng 5

Đ/c Vân

10/5

- Tham dự Hội thảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trường học

Đ/c Vân

12-13/5

- Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2013 – 2014.

Chuyên môn

14-16/5

- Chấm thi và tập hợp điểm thi.

Chuyên môn

14/5

- Họp tổ bình xét thi đua

Tổ chuyên môn

-  - Họp ban thi đua nhà trường.

Ban thi đua

15/5

- Họp BGH, thư ký hội đồng, phụ trách CNTT hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm.

Chủ tịch hội đồng thi đua

15-18/5

- Tham dự Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan năm 2014.

BHG+ GV Thể dục

17/5

- Họp đánh giá ban giám hiệu

Công đoàn

- Sơ kết tổ

Tổ chuyên môn

19/5

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

Đoàn + Đội

24/5

 - Tổ chức cho giáo viên tham gia Ngày hội  hội CNTT lần thứ 4 năm 2014 do Phong GD&ĐT huyện Đông triều tổ chức.

BHG+ Chuyên môn

26/5

- Họp BCH hội cha mẹ học sinh

BGH

- Họp chi hội trưởng phụ huynh các lớp

BGH

27/5

 - Họp phụ huynh các lớp

GV chủ nhiệm + chi hội trưởng PH lớp

28/5

- Tổ chức lao động vệ sinh trường, lớp, tổng kết lớp.

GVCN

28-30/5

- Duyệt học bạ

BGH

31/5

- Tổng kết năm học 2013-2014

BGH

Bàn giao thiết bị dạy học, SGK về thư viện

GVCN+phụ trách thiết bị

- Bàn giao học sinh lớp 5 cho trường THCS.

BGH

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Hoàng Thị Vân