Asset Publisher

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 05a/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

               Đông Triều, ngày  04  tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9/2012:

   - Tổ chức khai giảng năm học mới 2012- 2013 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;

   - Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2012 – 2013;

   - Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2012-2013;

   - Tổ chức chuyên đề cấp tổ.    

 

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

5/9

- Khai giảng năm học mới 2012 – 2013 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- BGH, Bộ phận VP

- Giáo viên, Học sinh

9/9

- Họp phụ huynh học sinh toàn trường

- BGH, GVCN, phụ huynh học sinh.

 

 

8/9

- Tham dự tập huấn giáo viên Tiếng Anh cấp Tiểu học.

Đ/c Thuý + Huyền

- Họp Hội đồng sư phạm

Đ/c Bằng

- Họp Ban đại diện CMHS các lớp. Kiện toàn Ban liên lạc Hội cha mẹ học sinh

- BGH, Chi hội trưởng các lớp.

 

10/9

- Tổ chức thi khảo sát chất lượng đầu năm

BGH +Tổ chuyên môn

12-13/9

- Tham dự tập huấn giáo viên Tiếng anh  tại Hạ Long.

Đ/c Thuý + Huyền

12-14/9

- Tổ chức cho giáo viên  tham gia cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào -Việt Nam"

CB-GV-NV

15-27/9

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp tỉnh năm học 2012 – 2013. 

Đ/c vân (HP), Đ/c Anh Thu (GV)

21/9

- Duyệt kế hoạch năm học 2012- 2013

BGH

29/9

- Tổ chức chuyên đề cấp tổ.

BGH + tổ chuyên môn

- Họp thi đua tháng 9

Đ/c Bằng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Bằng