Asset Publisher

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị: Trường tiểu học Hồng Thái Đông
Chương: 622.


 

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2016
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)
       Đơn vị tính: Đồng 
STT Chỉ tiêu   Số liệu báo cáo quyết toán    Số liệu quyết toán được duyệt 
A Quyết toán thu    4.148.000.000    4.148.000.000
B Quyết toán chi ngân sách nhà nưước    4.148.000.000    4.148.000.000
1 Loại  490, khoản 492    .       .   
   - Mục: 6000    1.687.880.353    1.687.880.353
     + Tiểu mục 6001:   1.687.880.353   1.687.880.353
   - Mục: 6050         15.697.935         15.697.935
     + Tiểu mục 6051:        15.697.935        15.697.935
  Mục: 6100    1.218.436.254    1.218.436.254
     + Tiểu mục 6101:        38.556.000        38.556.000
     + Tiểu mục 6106:      135.253.300      135.253.300
     + Tiểu mục 6107:          2.856.000          2.856.000
     + Tiểu mục 6112:      592.722.873      592.722.873
     + Tiểu mục 6113:          4.284.000          4.284.000
     + Tiểu mục 6115:       223.344.973      223.344.973
     + Tiểu mục 6116:       198.913.590      198.913.590
     + Tiểu mục 6117:        16.548.518        16.548.518
     + Tiểu mục 6149:          5.957.000          5.957.000
   - Mục: 6200         13.431.000         13.431.000
     + Tiểu mục 6201:         13.431.000        13.431.000
   - Mục: 6250           3.725.000           3.725.000
     + Tiểu mục 6257:           3.725.000          3.725.000
  Mục: 6300       473.099.328       473.099.328
     + Tiểu mục 6301:      354.575.001      354.575.001
     + Tiểu mục 6302:        59.095.829        59.095.829
     + Tiểu mục 6303:         39.729.900        39.729.900
     + Tiểu mục 6304:         19.698.598        19.698.598
  Mục: 6400              319.375              319.375
     + Tiểu mục 6449:              319.375             319.375
  Mục: 6500         45.402.054         45.402.054
     + Tiểu mục 6501:         21.227.054        21.227.054
     + Tiểu mục 6549:        24.175.000        24.175.000
  Mục: 6550       134.162.000       134.162.000
     + Tiểu mục 6551:         29.399.000        29.399.000
     + Tiểu mục 6552:         72.468.000        72.468.000
     + Tiểu mục 6599:         32.295.000        32.295.000
  Mục: 6600         19.134.751         19.134.751
     + Tiểu mục 6601:           2.135.051          2.135.051
     + Tiểu mục 6615:              350.900             350.900
     + Tiểu mục 6617:         16.648.800        16.648.800
  Mục: 6650           3.520.000           3.520.000
     + Tiểu mục 6658:           2.280.000          2.280.000
     + Tiểu mục 6699:           1.240.000          1.240.000
  Mục: 6700         13.648.000         13.648.000
     + Tiểu mục 6701:           1.468.000          1.468.000
     + Tiểu mục 6702:           2.730.000          2.730.000
     + Tiểu mục 6703:           2.850.000          2.850.000
     + Tiểu mục 6704:           6.600.000          6.600.000
  Mục: 6750         74.822.400         74.822.400
     + Tiểu mục 6757:         74.822.400        74.822.400
  Mục: 6900       139.472.150       139.472.150
     + Tiểu mục 6907:         31.830.350        31.830.350
     + Tiểu mục 6912:         34.503.000        34.503.000
     + Tiểu mục 6921:         19.316.000        19.316.000
     + Tiểu mục 6949:         53.822.800        53.822.800
  Mục: 7000       127.225.400       127.225.400
     + Tiểu mục 7001:         22.200.000        22.200.000
     + Tiểu mục 7003:           1.950.800          1.950.800
     + Tiểu mục 7006:           7.025.000          7.025.000
     + Tiểu mục 7012:           5.744.800          5.744.800
     + Tiểu mục 7049:        90.304.800        90.304.800
  Mục: 7750           9.734.000           9.734.000
     + Tiểu mục 7756:           2.134.000          2.134.000
     + Tiểu mục 7799:           7.600.000          7.600.000
  Mục: 9050       168.290.000       168.290.000
     + Tiểu mục 9062:       133.490.000      133.490.000
     + Tiểu mục 9099:         34.800.000        34.800.000
C Quyết toán chi nguồn khác                          -  
1  Tin học         62.308.000        62.308.000
2  Kỹ Năng Sống       234.786.000      234.786.000
3  XHH         37.950.000        37.950.000
4 Xe đạp        11.860.000        11.860.000
       
    Ngày 5 tháng  01 năm 2017
    HIỆU TRƯỞNG
       
     (Đã ký) 
       
       
    Vũ Quế Nga