Asset Publisher

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI 2015

Thực hiện chương trình công tác tháng 2, trường Tiểu học Hồng Thái Đông phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 như sau:

 

STT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

14/02/2015 (26/chạp/Giáp ngọ)

 Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

 

2

15/2 (27/12)

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

 

3

16/2 (28/12)

Khúc Thị Trang

Nhân viên

 

4

17/2 (29/12)

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

 

5

18/2 (30/12)

Nguyễn Thị Thu

CTCĐ

 

6

19/2 (01/01)

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

 

7

20/2 (02/01)

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

 

8

21/2 (03/01)

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

 

9

22/2 (04/01)

Nguyễn Thị Kim Oanh

TT tổ 4+5

 

10

23/2 (05/01)

Phạm Thị Thu Hà

TT tổ 2+3

 

11

24/2 (06/01)

Hà Thị Thu Hương

TT tổ 1+2

 

12

25/2 (07/01)

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

 

13

26/2 (08/01)

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

 

14

27/2 (09/01)

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

 

15

28/2 (10/01)

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

 

16

01/03

Khúc Thị Trang

Nhân viên

 

 

     Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết đề nghị các đồng chí CB, GV, NV hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch phân công trên.

     Nhà trường trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga