Asset Publisher

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

Lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 
   

 

Số: 18 /TrTH

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Đông Triều, ngày 26 tháng 4 năm 2015

 

 

 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều

      Thực hiện công văn số 249/PGD&ĐT ngày 24/4/2015 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015. Căn cứ tình hình thực tế tại trường, trường Tiểu học Hồng Thái Đông phân công lịch trực như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vu

Số ĐT

Ngày trực

1

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

0978627558

28/4/2015

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

0906073156

2

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

0914650405

29/4/2015

Lương Thị Thơ

Kế toán

0962063709

3

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

0914650405

30/4/2015

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

01688630379

4

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

01664887126

01/5/2015

Phạm Thị Thúy

Nhân viên

0906073156

5

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

0978627558

02/5/2015

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

01688630379

6

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

01664887126

03/5/2015

Hoàng Thị Hằng

Nhân viên

01658882068

 

     Trong các ngày nghỉ lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch phân công trên.

Nhà trường trân trọng thông báo!

Nơi nhận:                                                                                                 

   - Phòng GD&ĐT (b/c);

   - Các bộ phận thuộc trường (t/h);

   - Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga