Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 189/THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

               Đông Triều, ngày 03 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 10/2017

   - Thực hiện chương trình từ tuần 5-8

   - Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2017-2018

   - Hoàn thành đăng ký thi đua năm học 2017-2018

   - Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận PCGD tiểu học đúng độ tuổi

   - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam  20/10

 

                                                                       Lịch cụ thể                        

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/

Người thực hiện

4/10

- Tổ chức Tết trung thu

Đ/c Huệ - TPT đội

5/10

- Hoàn thành phổ cập trực tuyến

Đ/c Nguyễn Thị Anh Thu

6/10

- Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ năm học 2017-2018

Toàn thể CB, GV, NV

7/10

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường

Toàn thể CB, GV, NV

9/10

- Tham gia giải võ thuật cổ truyền tại Lễ hội đền An Sinh

Đ/c Bình

14/10

- Thi giáo viên giỏi cấp trường (lý thuyết)

BGH

20/10

- Kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam  20/10

Đ/c Nguyễn Thị Thu

21/10

 - Thi giáo viên giỏi cấp trường

BGH

28/10

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường

Đ/c Huệ + Bình

 

Nơi nhận:     

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Quế Nga