Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 118//TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

               Đông Triều, ngày  03  tháng 11 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2015:

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11;

 - Tổ chức thi văn nghệ;

- Tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

    

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/11

- Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng tại Phòng Giáo dục

Hiệu trưởng

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- BGH

6-7/11

Thao giảng cấp trường

Các tổ CM

9/11

Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông

TPT đội

13-14/11

Thao giảng cấp trường

Các tổ CM

16/11

Chấm đồ dùng dạy học tự làm

BGK

Hội giảng cấp trường

BGK

19/11

Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học

Đ/c Dịu + Huệ

- Tổ chức thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

BGK

20/11

- Tổ chức kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

BGH + CTCĐ

30//11

- Tổng kết đợt thi đua 20/11

Hiệu trưởng

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga