Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
   

Số: 45/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 04 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2016

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 5/2016:

- Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2015-2016;

     - Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ;

  - Họp phụ huynh, tổng kết lớp;

  - Hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2015- 2016, bàn giao học sinh về sinh hoạt tại địa phương.

    

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/ Người thực hiện

01-03/5

- Nghỉ ngày lễ 30/4 và 1/5

Toàn trường

05/5

- Tham dự Hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên giỏi cơ sở

BGH+ GV giỏi

07/5

- Tham dự chuyên đề cụm V tại trưởng Tiểu học Hồng Thái Tây

BGH+ Tổ 4+5

07-08/5

- Tham dự Hội thi Nghi thức đội cấp thị xã

TPT

11-13/5

- Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2015 – 2016

Chuyên môn

19/5

- Tham dự Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện dự án VNEN

Đ/c Vũ Quế Nga + Nguyễn Thị Kim Oanh

- Duyệt học bạ, xét hoàn thành chương trình Tiểu học.

BGH

23-24/5

- Họp ban thi đua nhà trường, hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm..

Hội đồng thi đua

25/5

 

   - Hoàn thành chương trình năm học 2015-2016

Toàn trường

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ

TPT

- Họp Ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường, lớp

BGH

26/5

- Tổng kết tổ chuyên môn, tổng kết lớp

Tổ trưởng+ GVCN

27/5

- Tổng kết năm học 2015-2016, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

BGH

28-31/5

- Kiểm định chất lượng giáo dục

Toàn thể CB, GV, NV

31/5

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017

BGH+ tổ 1

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Trang web trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vũ Quế Nga