Asset Publisher

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 59b /TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  Đông Triều, ngày 05   tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 9/2015:

- Tổ chức khai giảng năm học mới 2015- 2016 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;

- Thực hiện đúng chương trình thời khóa biểu từ tuần 3-6.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/9

Nghỉ Quốc khánh

Toàn trường

03/9

Tham dự Hội nghị trực tuyến

BGH, CTCĐ, TTCM

05/9

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016 và Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- BGH, Bộ phận VP

- Giáo viên, Học sinh

07/9

Tổ chức cho học sinh ăn bán trú

Đ/c Anh Thu

11/9

- Họp hội đồng

 

Toàn thể CB, GV, NV

- Họp ban đại diện cha mẹ học sinh trường

BGH

12/9

- Họp ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp

GVCN các lớp

16/9

- Tham gia tập huấn vệ sinh ATTP tại Hồng Thái Tây.

NV y tế,

 NV cấp dưỡng

17-18/9

- Tham gia tập huấn công tác quản lý tại sở Giáo dục

Hiệu trưởng

19/9

- Các tổ chuyên môn họp xây dựng kế hoạch năm học, dự giờ thống nhất phương pháp.

Tổ trưởng CM

23-24/9

- Tham gia Hội nghị tập huấn công tác PC – XMC tại THCS Bái Tử Long – Cẩm Phả.

 Đ/c Dịu

26/9

Các tổ dự giờ thống nhất phương pháp.

Các tổ CM

28/9

- Tham gia giải bơi cấp tỉnh

Đ/c Dịu + Hà

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga