Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2017-2018


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị : Trường Tiểu học Hồng Thái Đông

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH

NĂM HỌC 2017-2018

 

Đơn vị tính: Đồng

 

STT

Nội dung

        Số tiền/1 tiết

            (Đồng)

Số tiền/tháng

(Đồng)

A

Bảo hiểm y tế

Theo công thức 4,5% x 1.300.000 x 12 tháng x 70% 

40.950

B

Các khoản thu phục vụ học sinh theo thỏa thuận, tự nguyện

1

Học tin học

4.000

32.000

2

Học kỹ năng sống

14.000

56.000

3

Trông giữ xe đạp

 

10.000

4

Nước uống

 

8.000

5

Tiếng anh với người nước ngoài

30.000

120.000

6

Chăm sóc bán trú

 

120.000

7

Ăn

12.000đồng/bữa/ngày

Theo số ngày ăn thực tế

8

Chất đốt

1.000/ngày ăn

Theo số ngày ăn thực tế

9

CSVC lớp bán trú

 

400.000/năm học

 

Nơi nhận:                                          

- Trang thông tin điện tử trường;

- Các tổ (t/h);

- Lưu: VT.

 

Hồng Thái Đông, ngày 20 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga