Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI
NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017


Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI

NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán đ­ược duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước

4.796.840.000

 

1

NGUỒN TỰ CHỦ

4.559.840.000

 

 

 - Mục: 6000

1.704.751.769

 

 

- Mục: 6050

27,745.748

 

 

- Mục: 6100

1321.172.663

 

 

- Mục: 6200

13.068.000

 

 

- Mục: 6250

4.896.000

 

 

- Mục: 6300

452.037.099

 

 

- Mục: 6500

58.177.969

 

 

- Mục: 6550

286.511.000

 

 

- Mục: 6600

17.960.854

 

 

- Mục: 6650

2.460.000

 

 

- Mục: 6700

13.660.000

 

 

- Mục: 6750

90.048.800

 

 

- Mục: 6900

74.321.000

 

 

- Mục: 7000

269.695.765

 

 

- Mục: 9050

108.800.000

 

 

- Mục: 7750

8407.000

 

2

NGUỒN KHÔNG TỰ CHỦ

237.000.000

 

 

 - Mục: 6404

10.000.000

 

 

- Mục: 6900

150.000.000

 

 

- Mục: 6050

77.000.000

 

 

 

 

 

Ngày ...  tháng 02 năm 2018

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                          Vũ Quế Nga