Asset Publisher

THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016

THÔNG BÁO LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
   

Số: 36 /TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 15 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016

 

      Thực hiện công văn số 290/PGD&ĐT ngày 13/4/2016 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều V/v: Thực hiện ngày nghỉ dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2016. Thực hiện chương trình công tác tháng 4, trường Tiểu học Hồng Thái Đông phân công lịch trực nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương như sau:

 

STT

Họ và tên

Chức vu

Số ĐT

Ngày trực

1

Phạm Thị Hương Dịu

P.Hiệu trưởng

0978627558

16/4/2016

Hoàng Thị Hằng

Nhân viên

01658882068

2

Vũ Quế Nga

Hiệu trưởng

0914650405

17/4/2016

Nguyễn Thị Ngọc

Nhân viên

01665985868

3

Nguyễn Thị Anh Thu

P.Hiệu trưởng

0977308924

18/4/2016

Vũ Thị Hà

Nhân viên

01683674329

 

 Trong các ngày nghỉ lễ có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết đề nghị các đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp với các đồng chí theo lịch phân công trên.

Nhà trường trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

  - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Trang web trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga