Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 45/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  03 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

                                                                                                     

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 12/2012:

- Tổ chức chuyên đề cấp trường

- Tổ chức thi Tiếng Anh trên mạng internet cấp trường.

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam 22/12.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013.          

 

    

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01/12

- Tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học: Dạy chuẩn kiến thức, kĩ năng tổ 2+3.

BGH+ Tổ CM

03/12

- Họp giao ban tuần

Đ/c Bằng

04/12

- Họp chi bộ Đảng

Bí thư chi bộ

05/12

- Kiểm tra sổ công tác giáo  viên chủ nhiệm

BGH

6-7/12

- Kiểm tra đột xuất 02 giáo viên, kiểm tra toàn diện 02 giáo viên.

Ban thanh tra CM

07/12

- Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí giáo viên tổ 2+3.

BGH

- Thi viết chữ đẹp và trình bày vở sạch cấp trường năm học 2012-2013.

Chuyên môn

08/12

- Họp Hội đồng sư phạm tháng 12

Đ/c Bằng

10/12

- Họp giao ban tuần

Đ/c Bằng

11-13/12

- Kiểm tra đột xuất 02 đến 04 giáo viên, kiểm tra toàn diện 04 giáo viên.

Ban thanh tra CM

14/12

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi học sinh tiểu học nói giỏi Tiếng Anh.

CM+ GV Tiếng Anh

15-16/12

Tổ chức cho học sinh thi Tiếng Anh trên mạng internet cấp trường năm học 2012-2013.

CM+ GV Tiếng Anh

17/12

- Họp giao ban tuần

Đ/c Bằng

18-21/12

- Kiểm tra đột xuất và kiểm tra toàn diện 10 giáo viên.

Ban thanh tra CM

22/12

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Tổ chức Hội thi nghi thức và múa hát tập thể.

BGH+ Đoàn + Đội

24/12

- Họp giao ban tuần

Đ/c Bằng

25-26/12

- Kiểm tra cơ sở lẻ

BGH

27-28/12

- Kiểm tra cuối học kỳ I cấp tiểu học Năm học 2012 – 2013.

Chuyên môn

29/12

- Chấm bài Kiểm tra cuối học kỳ I

Chuyên môn

31/12

- Tổng hợp điểm, báo cáo điểm kiểm tra giữa kỳ  I về Phòng GD.

Chuyên môn

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng