Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 93/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

               Đông Triều, ngày  03  tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2012

                                                                                                     

 

 

 

 

* Trọng tâm công tác tháng 8/2012:

- Tham dự lớp bồi dưỡng Chính trị và chuyên môn năm 2012;

  - Tựu trường và triển khai học chính thức;

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2012-2013;

    

Lịch cụ thể

 

 

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

5/8

- Họp hội đồng tháng 8

Hiệu trưởng

6/8-14/8

- Học bồi dưỡng chuyên môn hè 2012 tại trường Tiểu học Quyết Thắng.

BGH và Giáo viên

15/8-17/8

- Học sinh tập trung, lao động vệ sinh trường lớp.

BGH+GVCN

20/8

- Học sinh bắt đầu đi học

BGH+GV

20/8-30/8

- Đội trống đội cơ tập luyện chuẩn bị cho khai giảng năm học 2012-2013

TPT Đội và đội trống đội cờ

15/8-30/8

- Chuân bị CSVC cho khai giảng, kiểm tra nề nếp các lớp.

Tổ hành chinh, Ban giám hiệu, TPT Đội

24/8

- Dự hội nghị Tổng kết năm học 2012-2013

Hiệu trưởng, Công đoàn.

27/8

- Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ (2012 -2014).

BCH công đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - BGH;

   - Các bộ phận thuộc trường;

   - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bằng