PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 08 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 08 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU Biểu mẫu 08 TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học,
năm học 2018-2019


STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

32 

 

 

 19

 11

 

 10

19 

 12

 9

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 3

 

 

 

 

 

 1

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Âm nhạc

 2

 

 

 

 2

 

 

 1

 

 

 

5

Mỹ thuật

 2

 

 

 

 2

 

 

 

 

 2

 

 

 

6

Thể dục

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 1

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Đông, ngày 14 tháng 09 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị
 

(đã ký)

 

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu