Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số:305/TB-THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Đông Triều, ngày 04 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 11/2017:

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11;

 - Tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/ Người thực hiện

03/11

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường

Toàn thể CB, GV, NV

11/11

- Thao giảng chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Các tổ CM

13/11

- Kiểm tra giữa kì I lớp 4+5

Đ/c Anh Thu

14/11

- Kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học

Đ/c Anh Thu

15/11

- Tham dự Hội nghị gặp mặt nhà giáo vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đ/c Quế Nga + Sơn

18/11

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (SKKN)

Giáo viên đăng ký

20/11

- Tổ chức Hội thi Giai điệu tuổi hồng

Đ/c Huệ

- Kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

BGH+BCH công đoàn

21-24/11

- Chấm SKKN tại Phòng Giáo dục

Đ/c Quế Nga

21/11

- Tham gia khai giảng lớp xóa mù chữ tại trại giam Quảng Ninh.

Đ/c Anh Thu + Huệ

23-24/11

- Tham gia tập huấn Bí thư, Phó bí thư tại trung tâm chính trị Đông Triều.

Đ/c Anh Thu

23/11

- Tham gia Hội nghị tập huấn công tác quản lý dạy học Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài tại Hạ Long do Sở GD&ĐT Quảng NInh tổ chức.

Đ/c Quế Nga

30/11

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (phần thi năng lực)

Giáo viên đăng ký

- Chấm đồ dùng dạy học

BGK

 

 

Nơi nhận:                                                                                                  

    - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Vũ Quế Nga