THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

 
                               

 

 

 

Số: 48/TB-THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đông Triều, ngày  03 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2017

                                                                                                                                                                                                            

 

* Trọng tâm công tác tháng 03/2017:

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

- Tham gia Hội thi viết chữ đẹp, giao lưu Tiếng Anh cấp Tiểu học.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch năm học

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/

Người thực hiện

01/3

Tập huấn ra đề theo thông tư 22/2016/BGDĐT

Đ/c Thu + Đ/c Dịu

03/3

Tham gia thi giải toán trên mạng Internet tại THCS Mạo Khê II.

Đ/c Vũ Quế Nga + Đ/c Thúy

04/3

Họp hội đồng sư phạm

Toàn thể hội đồng sư phạm

08/3

Thi IOE cấp tỉnh tại Tiểu học Vĩnh Khê

Đ/c Vũ Quế Nga + Đ/c Huyền

Nhà trường kết hợp công đoàn tổ chức kỉ niệm 08/3.

BGH

09-10/3

Tham gia tập huấn nâng cấp phần mềm kế toán, HCSN Misa tại Phòng Giáo dục

Đ/c Thơ

15/3

- Tham gia thi "Tiếng hát giáo viên" vòng cụm trường tại Hoàng Quế

Đ/c Nguyễn Thu + Đ/c Huệ

17/3

- Hoàn thành SKKN, GPST

Toàn thể CB, GV, NV

- Tham gia thi viết chữ đẹp cấp thị xã  năm học 2016-2017 tại Tiểu học Quyết Thắng

Đ/c Vũ Quế Nga+ đ/c Vũ Thị Hà

21-25/3

- Tham gia chấm SKKN Phòng Giáo dục thị xã

Đ/c Vũ Quế Nga

23-24/3

- Tham gia thi giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh

Đ/c Anh Thu + Đ/c Huyền

24/3

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 26/3: Thi dân vũ, Erobic.

- Kết nạp đội viên mới

TPT

25/3

Tổ chức chuyên đề cấp trường

Tổ 4+5

26/3

Tham gia ngày chạy Olympic và Đại hội TDTT xã Hồng Thái Đông

Toàn thể CB, GV, NV

 

Nơi nhận:     

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                          

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu