THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 307/TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  Đông Triều, ngày  03  tháng 11 năm 2016


THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 11/2016:

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11;

 - Tổ chức thi họa my vàng

    Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/ Người thực hiện

01/11

Tham dự tập huấn đánh giá học sinh tại Hạ Long

Hiệu trưởng

03/11

Tham dự tập huấn đánh giá học sinh tại Vĩnh Khê

BGH+GV cốt cán 5 khối

4/11

Tham dự Hội nghị tập huấn Tiếng Anh tại Hạ Long

Đ/c Tâm

04/11

Tập huấn đánh giá học sinh theo thông tự 22 tại trường

BGH+ TTCM

Họp hội đồng

Toàn thể CB, GV, NV

05/11

Thao giảng

Các tổ CM

09/11

Trao quà cho 01 hộ nghèo thoát nghèo

HT+CTCĐ

11/11

Kiểm tra định kì giữa kì I ( toán + Tiếng việt) lớp 4+5

BGH

Tập huấn phần mềm epmis tại Phòng giáo dục

Hiệu trưởng + CNTT

17/11

Thi làm đồ dùng dạy học

CM

18/11

Thao giảng

Các tổ CM

19/11

Tổ chức hội thi "Tiếng hát họa my vàng"

TPT

Kỉ niệm ngày 20/11

Hiệu trưởng + CTCĐ

21/11

Tham dự Hội thị Em yêu tổ quốc Việt Nam tại công viên nước Hà Lan

đ/c Huệ

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

    - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                           

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu