THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 169a/THHTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

              

Đông Triều, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 9/2017:

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018 và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường;

- Ổn định các hoạt động đầu năm học

- Xây dựng kế hoạch năm học duyệt Phòng GD&ĐT

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì/

Người thực hiện

04/9

Nghỉ bù Quốc khánh 2/9

Toàn trường

05/9

- Tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018

Toàn trường

06/9

- Học chương trình tuần 1

Toàn trường

08/9

- Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 9 tại Phòng Giáo dục

Đ/c Vũ Quế Nga

09/9

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường

Toàn thể CB, GV, NV

16/9

- Dự giờ thống nhất phương pháp

Các tổ chuyên môn

20/9

- Hoàn thành BHYT khối lớp 1

Đ/c Vũ Thị Hà

23/9

- Tham dự Hội nghị duyệt Kế hoạch năm học 2017-2018 tại phòng Giáo dục

BGH+CTCĐ+ TPT Đội

- Dự giờ thống nhất phương pháp

Các tổ chuyên môn

30/9

Tổ chức Hội nghị CBVCLĐ cấp tổ

Tổ chuyên môn + tổ văn phòng

- Họp ban đại diện CMHS trường, các lớp

BGH+ GVCN

 

Nơi nhận:     

   - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                           

   - BGH các bộ phận thuộc trường (t/h);

    - Trang web trường;

    - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Quế Nga


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu