Asset Publisher

Thông tin đội ngũ CBGV Năm học 2014-2015

Thông tin đội ngũ CBGV Năm học 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: HỒNG THÁI ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014 - 2015

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NĂM VÀO NGÀNH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

1

Vũ Quế Nga

1975

1994

Hiệu trưởng

ĐH

 

2

Nguyễn Thị Anh Thu

1971

1990

Phó hiệu trưởng

ĐH

 

3

Phạm Thị Hương Dịu

1985

2008

Phó hiệu trưởng

ĐH

 

4

Nguyễn Thị Thu

1975

1995

Giáo viên - CT Công đoàn -TP tổ 1

 

5

Hà Thị Thu Hương

1974

1996

Giáo viên - TT tổ 1

 

6

Phạm Thị Thu Hà

1974

1993

Giáo viên - TT tổ 2+3

 

7

Nguyễn Thị Kim Oanh

1974

1995

Giáo viên - TT tổ 4+5

ĐH

 

8

Hà Thị Kim Oanh

1976

1998

Giáo viên - TP tổ 2+3

 

9

Vương Thị Hương

1976

1998

Giáo viên - TP tổ 4+5

 

10

Nguyễn Thị Huệ

1981

2002

Tổng phụ trách

 

11

Vũ Thị Dung

1988

2011

Giáo viên - Bí thư ĐTN

ĐH

 

12

Phạm Minh Trâm

1988

2009

Giáo viên - Thư ký HĐ

ĐH

 

13

Ngô Thị Tằm

1962

1980

Giáo viên

T/Cấp

 

14

Nguyễn Thị Lan

1961

1980

Giáo viên

T/Cấp

 

15

Vũ Thị Lan Chi

1963

1980

Giáo viên

T/Cấp

 

16

Đinh Thị Láng

1963

1987

Giáo viên

 

17

Khổng Thị Tuyết

1960

1980

Giáo viên

T/Cấp

 

18

Nguyễn Thị Tuyển

1961

1982

Giáo viên

T/Cấp

 

19

Phạm Thị Lý

1964

1981

Giáo viên

T/Cấp

 

20

Bùi Thị Mỹ Thuỳ

1972

1998

Giáo viên

 

21

Vương Minh Thu

1977

1997

Giáo viên

 

22

Nguyễn Thị Sơn

1964

1983

Giáo viên

T/Cấp

 

23

Đỗ Thị Thuý

1984

2007

Giáo viên

 

24

Lưu Thị Hằng Nga

1979

2001

Giáo viên

 

25

Vũ Thị Quế

1983

2009

Giáo viên

 

26

Từ Thị Huyền

1988

2012

Giáo viên

ĐH

 

27

Hà Thị Hoàn

1977

2009

Giáo viên

T/Cấp

 

28

Nguyễn Thị Huyền

1977

2004

Giáo viên

ĐH

 

29

Phạm Thị Thuý

1980

2004

Giáo viên

ĐH

 

30

Hoàng Ngọc Thuỳ Tâm

1978

2006

Giáo viên

 

31

Nguyễn Thị Thanh Hà

1987

2009

Giáo viên

 

32

Nguyễn Thị Hằng Nga

1983

2007

Giáo viên

 

33

Bùi Thị Bình

1983

2014

Giáo viên

 

34

Bùi Thị Ly

1990

2014

Giáo viên

 

35

Trần Thị Nga

1988

2012

Giáo viên

 

36

Lương Thị Thơ

1976

1996

Kế toán

ĐH

 

37

Nguyễn Thị Ngọc

1985

2009

Hành chính văn thư

ĐH Tin học

 

38

Phạm Thị Thuý

1985

2009

Hành chính văn thư

T/Cấp kế toán

 

39

Vũ Thị Hà

1987

2011

Y tế

T/cấp y

 

40

Hoàng Thị Hằng

1989

2011

Thư viện - Thiết bị

T/cấp

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                     (Đã ký)

 

   Vũ Quế Nga