PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH: HỒNG THÁI ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2015-2016

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn
năm học 2014-2015

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/ tuần

Ghi chú

TC

ĐH

1

Vũ Quế

Nga

09/01/1975

 

 

ĐH

ĐH tiểu học

Dạy thay khối 1, 2, 3

Bí thư chi bộ. Chi hội trưởng chi hội CTĐ

2

HT

2

Nguyễn Thị Anh

Thu

10/03/1971

 

 

ĐH

ĐH tiểu học

Dạy thay khối 1, 2, 3

Phó bí thư chi bộ

4

Phó HT

3

Phạm Thị Hương

Dịu

18/01/1985

 

 

ĐH

ĐH tiểu học

Dạy thay khối 4,5

 

4

Phó HT

4

Hà Thị Thu

Hương

06/01/1974

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 1A

TT tổ 1

17

 

5

Nguyễn Thị

Thu

18/7/1975

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 1B

CTCĐ - Tổ phó
 tổ 1

17

 

6

Ngô Thị

Tằm

24/9/1962

TC

 

 

TC tiểu học

Dạy và CN Lớp 1C

 

20

 

7

Vũ Thị Lan

 Chi

11/06/1963

TC

 

 

TC tiểu học

Dạy và CN Lớp 1D

 

20

 

8

Nguyễn Thị

Lan

20/4/1961

TC

 

 

TC tiểu học

Dạy và CN Lớp 1Đ

 

20

 

9

Từ Thị

Huyền

03/12/2012

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 2A

 

20

 

10

Bùi Thị

Ly

28/12/1989

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 2B

 

20

 

11

Đinh Thị

Láng

05/01/1963

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 2C

 

20

 

17

Vũ Thị

Quế

25/05/1983

 

 

TC tiểu học

Dạy và CN Lớp 2D

 

20

 

13

Vương Minh

Thu

28/5/1977

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 2Đ

 

20

 

14

Hà Thị Kim

Oanh

23/11/1976

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 3A

Tổ phó
 tổ 2-3

20

 

15

Phạm Thị Thu

23/3/1974

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 3B

TT tổ 2+3

17

 

16

Bùi Thị Mĩ

Thuỳ

09/02/1972

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 3C

 

20

 

12

Nguyễn Thị

Sơn

30/10/1964

TC

 

 

TC tiểu học

Dạy và CN Lớp 3D

 

20

 

18

Phạm Thị

26/01/1964

TC

 

 

TC tiểu học

Dạy và CN Lớp 3Đ

 

20

 

19

Nguyễn Thị Kim

Oanh

20/9/1974

 

 

ĐH

ĐH tiểu học

Dạy và CN Lớp 4A

TT tổ 4-5

17

 

20

Vũ Thị

Dung

09/12/1988

 

 

ĐH

ĐH tiểu học

Dạy và CN Lớp 4B

BT
Chi đoàn

20

 

21

Phạm Thị Minh

Trâm

29/09/1988

 

 

ĐH

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 4C, Thư Kí Hội Đồng

 

18

 

22

Vương Thị

Hương

28/5/1977

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 5A

Tổ phó
 tổ 4-5

20

 

23

Lưu Thị Hằng

Nga

29/6/1979

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 5B

 

20

 

24

Đỗ Thị

Thuý

20/8/1984

 

 

CĐ tiểu học

Dạy và CN Lớp 5C

 

20

 

25

Khổng Thị

Tuyết

15/10/1960

TC

 

 

TC tiểu học

Dạy bộ môn

 

23

 

26

Nguyễn Thị

Tuyển

28/6/1961

TC

 

 

CĐ tiểu học

Dạy bộ môn

 

23

 

27

Nguyễn Thu

Hương

11/09/1987

 

 

CĐ tiểu học

Dạy bộ môn

 

23

GV
Hợp đồng

28

Bùi Thị

Bình

02/10/1983

 

 

CĐ thể dục

Dạy Thể dục

 

23

 

29

Nguyễn Thị Hằng

Nga

10/07/1983

 

 

CĐ Âm nhạc,
 TC thể dục

Dạy Thể dục

 

23

 

30

Nguyễn Thị

Huệ

30/10/1981

 

 

CĐÂm nhạc

TPTĐội. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động đội thiếu niên nhi đồng

Dạy thay
Âm nhạc, viết tin bài

2

 

31

Nguyễn Thị

Huyền

28/6/1977

 

 

ĐH

ĐH Tiếng Anh

GV Tiếng Anh 

 

23

 

32

Phạm Thị

Thuý

16/03/1980

 

 

ĐH

ĐH Tiếng Anh

GV  Tiếng Anh

 

23

 

33

Hoàng Ngọc Thuỳ

 Tâm

26/03/1978

 

 

CĐ Tiếng Anh

GV  Tiếng Anh

 

23

 

34

Hà Thị

Hoàn

14/4/1977

 

 

ĐH

ĐH GDCD,
 (TC Âm nhạc)

Dạy Âm nhạc

 

23

 

35

Nguyễn Thị Thanh

13/07/1987

 

 

CĐ Mỹ thuật

GV Mĩ thuật

 

23

 

36

Trần Thị

Nga

16/09/1988

 

 

CĐ Mỹ thuật

GV Mĩ thuật

 

23

 

37

Lương Thị

Thơ

01/05/1967

 

 

ĐH

ĐH kế toán

Kế toán

 

 

 

38

Nguyễn Thị

Ngọc

12/10/1985

 

 

ĐH

Tin học

Hành chính tin học

Dạy tin

 

 

39

Phạm Thị

Thuý

02/12/1985

TC

 

 

TC kế toán

Hành chính - thủ quỹ

 

 

 

40

Vũ Thị

12/10/1987

TC

 

 

TC Y tế

Y tế

Phó ban

 

 

41

Hoàng Thi

Hằng

14/9/1989

TC

 

 

Thư viện -
 thiết bị

Phụ trách Thiết bị - thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Vũ Quế Nga

 

 

 

 


No comments yet. Be the first.